Psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita psykoterapiamuotoja, joilla on yhteiset juuret, mutta joiden painotukset ja työskentelytavat vaihtelevat jossain määrin. Terapiatyöskentely on aina tavoitteellista ja sen lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Psykoterapiatyöskentelyn tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään tarkastelemalla sekä asiakkaan tämänhetkistä elämäntilannetta ja ihmissuhteita, että hänen kasvu- ja elämänhistoriaansa. Terapiatyöskentelyn keskiössä ovat asiakkaan tunteet ja tarpeet. Tavoitteena on oppia tunnistamaan, ja uskaltautua kohtaamaan ja hyväksymään, aidot tunteensa ja todelliset tarpeensa, sekä saada rohkeutta ilmaista niitä. Terapeuttinen muutos ja eheytyminen tapahtuvat uudenlaisten tunnekokemusten myötä.

Asiakkaan ja terapeutin suhteella on keskeinen merkitys terapiatyöskentelyssä. Yhteistyössä pyritään paitsi lisäämään ymmärrystä omalle kokemusmaailmalle, myös löytämään keinoja epätarkoituksenmukaisten, tuskaa tuottavien toiminta- ja ajattelumallien muuttamiseen käytännössä.

Kela voi myöntää tuen osalle psykoterapiakäyntien kustannuksista vuodeksi kerrallaan, enimmillään kolmen vuoden ajan. Kelan tukeman psykoterapian yleisenä tavoitteena on työ- tai opiskelukyvyn vahvistaminen tai palauttaminen. Psykoterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.